Privacy beleid


 Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn dienstenin de praktijk(therapie) verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Nancy Maathuis, Energetisch Therapeut, Watersnip 22, 9685AD, Blauwestad. 06-22907440, nan.maathuis@ziggo.nl 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten(therapie) verstrekt u mij persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bv tijdens een gesprek, telefonisch of op andere wijze. ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

 

Persoonsgegevens, Therapeut Nancy Maathuis verwerkt de volgende categorieen van persoonsgegevens

- NAWgegevens 

- Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers

- Geboortedatum en -plaats

- Geslacht

- Werkervaring

- Competenties en interessegebieden

- Gespreksverslagen

- Inhoud van communicatie

- Gezinssituatie

 

 

Doeleinden, Therapeut Nancy Maathuis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

- Het onderhouden van contact;

- Het bieden van een persoonlijk coachingstraject/therapie;

- Een goede en efficiente dienstverlening;

- Beheer van het clientenbestand;

- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

-Verbeteren van de dienstverlening;

- Facturering;

- Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

- Nakomen van wettelijke verplichtingen;

- het voeren van geschillen;

 

 

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het traject(therapie). ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen

- Verbetering van mijn diensten

- De bescherming van mijn financiele belangen

- Beveiliging en het beheer van mijn systemen

                                                                                                                                                                               

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de genoemde doeleinden na uw toestemming. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. 

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciele of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of facebook in het contact met u.Deze partijen zijn ''EU-VS Privacy Shield'' gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de wet op de behandelovereenkomst van 15 jaar.

 

Hoe ik uw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

 

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens.Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aan tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek kunt u sturen naar: Nancy Maathuis, Watersnip 22, 9685AD, Blauwestad.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uit komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

laatste wijziging: 22-10-2022